Billetter

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er: “Esports LAN Gaming”, herunder forkortet med: “ESLG”.


§ 2 Foreningens forretningskontor
Foreningens forretningskontor er i Fredrikstad kommune.


§ 3 Foreningens formål
ESLG er en frivillig organisasjon som utelukkende skal organisere og avholde LAN (Local
Area Network) og andre spillrelaterte arrangementer. På et LAN arrangement tar en med seg
spillmaskinen(e) sin(e) og spiller sammen eller mot hverandre i samme lokale, istedenfor å
spille over internett i sine respektive hjem. På LAN blir det avholdt diverse turneringer i
forskjellige spill for å finne ut hvem som er best i de ulike spillene, på PC og på diverse
TV-konsoller. Vinnerne i disse turneringene blir premiert.
Foreningen vil også arbeide bredt for å samle inn midler til dette gjennom blant annet å selge
kioskvarer både under og utenom LAN.
Alle arrangementer organisert av eller i samarbeid med ESLG er 100% rusfrie, det tilsier at
alkohol og andre rusmidler er forbudt.
ESLG ønsker å fremme E-sport miljø i Norge, ved å arrangere turneringer i aktuelle spill med
mulighet for pengepremier.

ESLG skal gjennom sine 2 til 5 samlinger i året samle ungdom i alderen 13 til 19 år og unge
voksne fra 20 år og oppover under samme tak for å konkurrere, dele ideer og erfaringer med
hverandre. Gjennom dette legger ESLG til rette for å stifte varige vennskap. ESLG ønsker å
være en stimulans for økt kontakt mellom ungdom og unge voksne på tvers av aldersgrupper
og kommunegrenser.
ESLG er en ideell organisasjon. Alle midler foreningen inntjener skal brukes til å fremme
foreningens formål.

§ 4 Styret
Styret skal ha 7 til 8 medlemmer. Postene er som følger: styrets leder, styrets nestleder og
styremedlemmer. Styrets nestleder har ansvaret for regnskapsføringen, men kan delegere
dette. Det skal være 5 til 6 Styremedlemmer til enhver tid. Leder og styremedlem 4,5 og 6
velges i partallsår. Nestleder og styremedlem 1,2 og 3 velges i oddetallsår.
Alle styrets poster velges for en 2 års periode.
Sittende styreleder, nestleder og styremedlem kan velges til stillingen på nytt etter endt
periode. Det er bare medlemmer, jfr. § 5, av ESLG som kan tilsettes i stillingene. Signaturrett

gis til styrets leder og nestleder hver for seg. Disse gis rett til å opptre på vegne av ESLG i
alle sammenhenger.

§ 5 Medlemskontingent
De som ønsker å være deltagere på LAN som ESLG arrangerer må være medlemmer av
organisasjonen. Medlemsavgiften er inkludert i billettprisen lydende til 50kr. Dette
medlemskapet varer i 12 måneder fra betalt dato. Ved deltagelse på flere LAN i året vil
medlemskapet fornye seg og gjelde fra denne nye datoen.

§ 6 Årsmøte
ESLG avholder ordinært årsmøte årlig innen 30. desember. På årsmøtet skal styret behandle
saker etter foreningens vedtekter, samt innkomne forslag fra medlemmer.
Årsmøtet behandler følgende saker:
1. Valg av møteleder, referent, tellekorps og representant(er) til å godkjenne og
undertegne referatet
2. Godkjennelse av styrets regnskap for inneværende år
3. Opptak/Gjennomgåelse av nye medlemmer, jfr. § 5
4. Forslag til vedtektsendringer
5. Årsrapport og statusrapport
6. Virksomhetsplan og budsjett
7. Valg av styremedlemmer, styrets leder og nestleder, jfr. § 4
8. Eventuelt

Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes etter krav fra styrets leder, eller etter krav fra minst to øvrige
medlemmer av styret. 1/3 av vanlige medlemmer kan også gå sammen for å kreve et
ekstraordinært årsmøte.

Innkallinger og stemmeregler
Styret kaller inn til årsmøte med to ukers varsel.
Hvert medlem har én stemme på årsmøtet. Ved stemmelikhet har styrets leder
dobbeltstemme.

§ 7 Finansiering
ESLG får sine inntekter fra billettsalg, kiosksalg, statlige støtteordninger og private
sponsorer.


§ 8 Grasrotandelen
Støtte fra Grasrotandelen skal utelukkende gå til betaling av leie av lokale som
arrangementene avholdes i. Er midler fra Grasrotandelen til gode etter endt LAN skal disse
holdes av til neste arrangement. Om det ikke skal arrangeres flere LAN vil pengene bli
behandlet på lik linje med øvrige gjenværende midler som beskrevet i § 11.


§ 9 Regnskapet
ESLG forplikter seg til å føre årsregnskap. Regnskapet skal gjennomgås av styret i utgangen
av hvert kalenderår (november/desember). Styrets leder, nestleder og et styremedlem må
være til stede for at gjennomgangen skal være gyldig.


§ 10 Vedtektsendring
Endringer i ESLG sine vedtekter vedtas av årsmøtet. Vedtak om endringer krever 2/3 flertall
av de møtende medlemmene.


§ 11 Foreningens oppløsning
Vedtak om foreningens oppløsning treffes som en beslutning på et årsmøte og krever 2/3
flertall av de møtende medlemmene av ESLG.
Ved en eventuell avvikling av ESLG skal gjenværende kapital og utstyr deles ut til relaterte
frivillige organisasjoner i distriktet for å sikre at tilsvarende aktivitet for ungdom
opprettholdes.


Vedtektene er vedtatt av et samlet styre 24.02.2012.
Vedtektene ble revidert på årsmøtet 26.07.2020.

Relatert

Billetter